Visiting Canadian Solar & ABB factory

« All blog posts

[Go Green, Go Together]
SEV setup a business trip with some clients, visiting Canadian Solar & ABB factory, produce specialized equipment for solar power.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, trong nhà